آلبوم ۱۰ ثانیه

۱۰ ثانیه                             کیفیت 128                                        کیفیت 32

اسم تو عشق                    کیفیت 128                                      کیفیت 32

غم                                  کیفیت 128                                      کیفیت 32

حکمت                             کیفیت 128                                      کیفیت 32

هوار                                 کیفیت 128                                       کیفیت 32

کلبه                                 کیفیت 128                                       کیفیت 32

مادر                                 کیفیت 128                                      کیفیت 32

پدر                                  کیفیت 128                                      کیفیت 32

گلم                                 کیفیت 128                                      کیفیت 32

 

آلبوم عاشقتم من

 

عهد                                 کیفیت 128                                      کیفیت 32

عاشقم من                      کیفیت 128                                     کیفیت 32

دخیل                              کیفیت 128                                     کیفیت 32

دکلمه                             کیفیت 128                                     کیفیت 32

دلم میخواد                       کیفیت 128                                     کیفیت 32

دیر                                  کیفیت 128                                      کیفیت 32 

دوری                              کیفیت 128                                     کیفیت 32

ای داد                            کیفیت 128                                     کیفیت 32

مونس                             کیفیت 128                                     کیفیت 32

ناجی                             کیفیت 128                                    کیفیت 32

اون روزا                          کیفیت 128                                    کیفیت 32

پاره تن                            کیفیت 128                                     کیفیت 32

تنها                                کیفیت 128                                     کیفیت 32

 

آلبوم بندر قدیم

به جا                               کیفیت 128                                      کیفیت 32

بتاب ای مه تابان               کیفیت 128                                     کیفیت 32

قصر ابی                         کیفیت 128                                     کیفیت 32

مادر                                کیفیت 128                                     کیفیت 32  

سوز درون                       کیفیت 128                                    کیفیت 32

یاد منصفی                     کیفیت 128                                    کیفیت 32

زندگی زودگذره                کیفیت 128                                    کیفیت 32

زیرآوار                             کیفیت 128                                     کیفیت 32

 

آلبوم دلم برات میسوزه

باختی                             کیفیت 128                                      کیفیت 32 

دلم برات میسوزه              کیفیت 128                                    کیفیت 32

باورم نمیشه                   کیفیت 128                                    کیفیت 32

سکوت غم                     کیفیت 128                                   کیفیت 32

مشق شب                    کیفیت 128                                   کیفیت 32

نرو                                 کیفیت 128                                     کیفیت 32

بشکن                           کیفیت 128                                   کیفیت 32

وقتی رفتی                    کیفیت 128                                   کیفیت 32

 

البوم گل لاله                

لاله                             کیفیت 128                                  کیفیت 32

اشاره                           کیفیت 128                                  کیفیت 32

عروسی                       کیفیت 128                                  کیفیت 32

کی مونده                     کیفیت 128                                  کیفیت 32

سهراب                        کیفیت 128                                  کیفیت 32

اواز قو                          کیفیت 128                                  کیفیت 32

باغ رویا                        کیفیت 128                                  کیفیت 32 

هنوزاندرپی اونم             کیفیت 128                                  کیفیت 32

صدای بارون بهار             کیفیت 128                                  کیفیت 32

گل شکسته ساقه          کیفیت 128                                  کیفیت 32   

 

البوم حکایت مشکی پوش

۲ تا قلب                       کیفیت 128                                   کیفیت 32

بسوزی دل                     کیفیت 128                                   کیفیت 32

دلم برات تنگ شده           کیفیت 128                                    کیفیت 32

دل من                           کیفیت 128                                    کیفیت 32

دیونه زنجیری                   کیفیت 128                                    کیفیت 32

دیوونه                            کیفیت 128                                    کیفیت 32

دنیا جون                         کیفیت 128                                    کیفیت 32     

فراموش کن منو                کیفیت 128                                     کیفیت 32

خلوت                              کیفیت 128                                     کیفیت 32

خاطره                             کیفیت 128                                     کیفیت 32

مرتضی علی                    کیفیت 128                                     کیفیت 32

 

آلبوم کلاغ قارقاری

آمده بهار                          کیفیت 128                                      کیفیت 32

آروم آروم                          کیفیت 128                                     کیفیت 32

فقط بخاطر تو                    کیفیت 128                                     کیفیت 32

غصه نخور                         کیفیت 128                                      کیفیت 32

کلاغ قارقاری                     کیفیت 128                                      کیفیت 32

پناه اه من                         کیفیت 128                                      کیفیت 32

رنگ و نیرنگ                      کیفیت 128                                     کیفیت 32

سوی ساحل                    کیفیت 128                                     کیفیت 32

یا مولا                             کیفیت 128                                     کیفیت 32

 

آلبوم خداحافظ                 

بی خداحافظ                     کیفیت 128                                     کیفیت 32

برو                                  کیفیت 128                                      کیفیت 32

خداحافظ                          کیفیت 128                                      کیفیت 32

خدا رو                              کیفیت 128                                      کیفیت 32 

تردید و گریز                       کیفیت 128                                     کیفیت 32

توبودی                            کیفیت 128                                     کیفیت 32

 

آلبوم کما

وقتی نمیبینم تورو            کیفیت 128                                    کیفیت 32

کما                               کیفیت 128                                    کیفیت 32

گولم نزن                        کیفیت 128                                    کیفیت 32

دل سنگی                      کیفیت 128                                   کیفیت 32

دلم راضی نمیشه            کیفیت 128                                    کیفیت 32 

چیزی نگو                       کیفیت 128                                    کیفیت 32

چشم تو                         کیفیت 128                                    کیفیت 32

بازم من بازم تو                 کیفیت 128                                    کیفیت 32

 

آلبوم مستانه و دیوانه

عاشق بچگی                  کیفیت 128                                    کیفیت 32

بارن دانه دانه                   کیفیت 128                                    کیفیت 32

به تو میاندیشم                 کیفیت 128                                    کیفیت 32

بدون تو تنهام                   کیفیت ۱۲۸                                    کیفیت 32

قلندر                             کیفیت 128                                   کیفیت 32

کلبه                              کیفیت 128                                    کیفیت 32

منو و عاشق شما            کیفیت 128                                   کیفیت 32

مستانه و دیوانه               کیفیت 128                                    کیفیت 32

نفس                             کیفیت 128                                    کیفیت 32

سال نو                          کیفیت 128                                    کیفیت 32

تا تو رو دارم                     کیفیت 128                                    کیفیت 32

 

آلبوم مشکی

ارزو                              کیفیت 128                                   کیفیت 32

آشنا                             کیفیت 128                                   کیفیت 32

به درک                          کیفیت 128                                    کیفیت 32

چشم چشم ۲ ابرو           کیفیت 128                                    کیفیت 32

دریچه                            کیفیت 128                                    کیفیت 32

دیوانه زنجری                    کیفیت 128                                     کیفیت 32

فراموش                          کیفیت 128                                    کیفیت 32

همبازی                          کیفیت 128                                     کیفیت 32

حس زندگی                     کیفیت 128                                     کیفیت 32

خنده های زورکی              کیفیت 128                                     کیفیت 32

خونه                               کیفیت 128                                     کیفیت 32

مشکی رنگ عشقه           کیفیت 128                                     کیفیت 32

ساغر                             کیفیت 128                                     کیفیت 32

شاکی                            کیفیت 128                                     کیفیت 32

 

آلبوم پرچم مشکی

دلتنگ                            کیفیت 128                                    کیفیت 32

بابا بیخیال                       کیفیت 128                                    کیفیت 32

باما بد کردی                    کیفیت 128                                     کیفیت 32

ما رو باش                        کیفیت 128                                     کیفیت 32

پرچم مشکی                    کیفیت 128                                     کیفیت 32

قاصدک                            کیفیت 128                                     کیفیت 32

لب دریا                            کیفیت 128                                      کیفیت 32

عشق ساده                     کیفیت 128                                     کیفیت 32

رسم ادما                        کیفیت 128                                     کیفیت 128

لالایی                             کیفیت 128                                     کیفیت 32

نگین الماس                     کیفیت 128                                     کیفیت 32

نگو نه                             کیفیت 128                                     کیفیت 32

نفس نفس                      کیفیت 128                                    کیفیت 32

احساس                         کیفیت 128                                    کیفیت 32

من و تو                           کیفیت ۱۲۸                                     کیفیت 32 

آخه تنهام                        کیفیت 128                                     کیفیت 32

 

آلبوم پیراهن مشکی

پیراهن مشکی                کیفیت 128                                    کیفیت 32

حرف آخر                        کیفیت 128                                    کیفیت 32

چراازمن گذشتی              کیفیت 128                                    کیفیت 32

خونه                              کیفیت 128                                    کیفیت 32 

بغض ترانه                       کیفیت 128                                    کیفیت 32

هنوز  عاشقم                   کیفیت 128                                     کیفیت 32

توفه                                کیفیت 128                                     کیفیت 32

ببخش                            کیفیت 128                                     کیفیت 32

آشنا                              کیفیت 128                                     کیفیت32

بابای بارون                      کیفیت 128                                    کیفیت 32 

سهم ما                         کیفیت 128                                    کیفیت 32

تمنا                               کیفیت 128                                    کیفیت 32

 

آلبوم رویای شیرین

بندر                               کیفیت 128                                    کیفیت 32

چه میخواهی                  کیفیت 128                                    کیفیت 32

دیوونه                            کیفیت 128                                    کیفیت 32

دنبال یار                         کیفیت 128                                   کیفیت 32

کاشکی بودی                  کیفیت 128                                    کیفیت 32

نور راه                           کیفیت 128                                   کیفیت 32

پدر                               کیفیت 128                                   کیفیت 32 

رویای شیرین                  کیفیت 128                                   کیفیت 32

شب یلدا                       کیفیت 128                                   کیفیت 32

 تار میزنم                      کیفیت 128                                  کیفیت 32

 

آلبوم صدای نسل عشق

صدای نسل عشق          کیفیت 128                                  کیفیت 32

منو عاشق شما             کیفیت 128                                  کیفیت 32

کلبه                            کیفیت 128                                  کیفیت 32

تا تو را دارم                   کیفیت 128                                  کیفیت 32

به تو میاندشم               کیفیت 128                                  کیفیت 32 

کاشکی بودی میدیدی     کیفیت 128                                  کیفیت 32

نور راه                          کیفیت 128                                  کیفیت 32

دنبال یار                       کیفیت 128                                  کیفیت 32

 

آلبوم وایسا دنیا

وایسا دنیا

ممنونم

بغض چشمات

چاره ای ندارم

هیچ جا بندر نبود

دیگه نمیتونم

نرو

فردا با ماست

قدرمو میدونی یه روزی

شاید یه فرصت دیگه

کم نشو

خدا را دوست دارم

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم آذر ۱۳۸۶ساعت 14:15  توسط الهه | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
قدیما
بیوگرافی رضا صادقی
نام: رضا
نام خانوادگی : صادقی
تایخ تولد :25/5/1358
محل تولد : بندر عباس-شهر آنامیس(میناب)
محل اقامت : تهران –پاسداران
مدرک تحصیلی : دیپلم ادبیات.

دوستان من
مهدی صبایی
وبلاگ فیزیک من
مجله موسیقی
صدای آشنا
وبلاگ دیگر من
پاتوق جوانان
سعید عزیز
وبلاگ طرفداران نریمان
تنها ترین عاشقان
اخبار موسیقی
وبلاگ ناصر عبداللهی
پسران خنده
دنیای جذاب خودرو
بچه مثبت
علیرضای عزیز
مجله خانواده سبز
سکوت در سیاهی
جوجو پرطلای آبجی
ارسلان عزیز
مهتاب عزیز
سارا عزیز
کیوان عزیز
دنیای هیجان
رسول عزیز
مهربان بلاگ
تالار گفتگوی وبلاگ
اس ام اس های جدید
رضا زیارتی عزیز
جوجوی نوک طلا و پیشی پشمالو
سایت فرزاد حسنی و محمد علیزاده
آرشیو دوستان
یادش بخیر قدیما
تیر ۱۳۸۷
خرداد ۱۳۸۷
اردیبهشت ۱۳۸۷
فروردین ۱۳۸۷
اسفند ۱۳۸۶
بهمن ۱۳۸۶
دی ۱۳۸۶
آذر ۱۳۸۶
مهر ۱۳۸۶
شهریور ۱۳۸۶
مرداد ۱۳۸۶
تیر ۱۳۸۶
عاشقان رضا صادقی
((((سایت رسمی رضا صادقی)))
خطی برای مشکی پوش (بهادر )
وحیدمشکی پوش(فریادمشکی)
پیام زمان وزیری مشکی پوش
علی حبیبی مشکی پوش
علی آقای مشکی دوست
علی مشکی پوش کوچک
کلبه هواداران رضاصادقی
عباس مشکی پوش یک
مجتبی مشکی پوش
محسن مشکی پوش
مسعود مشکی پوش
عاشق مشکی پوش
سهیل مشکی پوش
مشکی پوش غریبه
علی مشکی پوش
آزاده مشکی پوش
نوید مشکی پوش
مینا مشکی پوش
کلبه ی مشکی
سردار مشکی
پیوند مشکی
مشکی پوش
پیچک
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

طراح قالب

آخرین مشکی پوش


irLearn.com